آشنایی کلی با استانداردهای مدیریت کیفیت

 آشنایی کلی با استانداردهای مدیریت کیفیت

نياز بازار و انجام سريع تحولات جهاني و نياز به وجود يك استاندارد بين‌المللي مرتبط با سيستم‌هاي مديريتي، سازمان جهاني استاندارد را بر آن داشت تا علاوه بر تدوين استانداردهاي بين‌المللي محصول، استانداردي تدوين كند كه به موجب آن مديريت تمامي سازمان‌ها و بنگاههاي اقتصادي كوچك و بزرگ، توليدي و خدماتي بتوانند استانداردي بر مبناي كيفيت را به اجرا درآورند. بر اين اساس، كشورهاي صنعتي عضو سازمان جهاني استاندارد سازي (ISO) موضوع ايجاد و تدوين استانداردهاي تضمين كيفيت را مطرح نمودند.

 معرفی استانداردISO 9001:2008  :

iso،ایزو،9001

سيستم مديريت كيفيت عبارتست از يك سيستم مديريتي كه سازمان براي تطابق ويژگي‌هاي محصول با نيازمندي‌هاي مشتري محصول يا خدمت خود استقرار مي‌دهد و استاندارد ISO 9001 مرجعي است براي استقرار اين سيستم، مديران به منظور هدايت سازمان بر اساس بهبود كيفيت محصول/ خدمت و اطمينان از انطباق با آنچه كه مشتري مي‌پسندد، رعايت الزامات اين استاندارد را در دستور كار سازمان قرار مي‌دهند. 

 معرفی استاندارد ISO 14001:2004  :

در سال‌هاي اخير با توجه به روند رشد جمعي، محدوديت منابع طبيعي، آلودگي فزاينده آب و هوا و خاك، بحران‌هاي زيست محيطي نظير تخريب لايه ازن، بارش باران‌هاي اسيدي، گرم شدن كره زمين و تهديد گازهاي گلخانه‌اي تعداد بسيار زيادي از استانداردها، پروتكل‌ها و كنواسيون‌ها زيست محيطي به صورت ملي و منطقه‌اي به وجود آمدند.

سازمان بين‌المللي استاندارد در زمينه استانداردهاي مديريت با هدف زيست محيطي اقدام به تدوین استاندارد سري ISO 14000 نموده است. در این استاندارد با تدوين خط‌مشي مديريت محيط زيست شناسايي اوليه جنبه‌هاي زيست محيطي در سازمان و قابليت‌هاي سازمان در كنترل و اندازه‌گيري آنها و شناسايي اوليه الزامات قانوني و ساير الزامات مورد نیاز در این رابطه صورت می پذیرد.

معرفی استاندارد : Iso 10015:1999

امروزه مبحث استانداردنمودن آموزش باتوجه به سرمایه گذاری کلان موسسات ، سازمانها و شرکتها اعم از خصوصی و دولتی برامرآموزش ، یکی از ضروریات می باشد .در این استاندارد که بحق یکی از منحصربفردترین استانداردها در زمینه آموزش است ، دنیایی از مفاهیم و مطالب آموزشی نهفته است. این استاندارد برای ایجاد ، اجرا و نگهداری فرآیند آموزشی سازمانها ، شرکتها و موسسات بسیار اثربخش خواهد بود . با پیاده سازی این استاندارد در فرآیندهای آموزش شرکت و سازمانها می توان با زبان جهانی خود را همنوا ساخت . باریک بینی و ظرایف این استاندارد در مقوله های اثربخشی آموزش ، بهره وری آموزش ، اعتباربخشی آموزش و دهها موارد دیگر و در عین حال با زبانی ساده و بی آلایش مطرح نمودن مباحث پیچیده و فنی آموزش، از ویژگیهای ممتاز این استاندارد است . این استاندارد می خواهد پارادایم ساده اندیشی و سطحی نگری به فرآیند آموزش را با رویکردی حرفه ای و تخصصی به امر آموزش تغییر دهد این استاندارد ( 10015 ISO : )در حقیقت به تشریج الزامات ، مستند سازی و چگونگی ممیزی سیستم آموزش می پردازد .

 معرفی استاندارد  OHSAS 18001:2007:

با توجه به افزايش آمار حوادث صنعتي در جهان در سال 1953 كميته مشترك سازمان بهداشت جهاني (WHO) و سازمان بين‌المللي كار (ILO) در زمينه تدوين منشور ايمني و بهداشت حرفه‌ايي تشكيل شد.

این منشور با هدف حفاظت از زندگي و اثربخشي انسان‌ها و پيشگيري از وارد شدن آسيب به كليه تجهيزات و مواد كه در فع نيازهاي او دخيل هستند، بوجود آمد.

در اين منشور اهداف زير تعريف شده است:

الف- تامين، حفظ و ارتقاي سطح سلامت جسماني، رواني كاركنان در محیط کار

ب - پيشگيري از بيماري‌ها و حوادث ناشي از كار

ج - تطبيق كار با انسان و در صورت امكان تطبيق انسان با كار و سرانجام در سال 1999 اولين استاندارد مديريت ايمني و بهداشت حرفه‌ايي كه قابل مميزي توسط سازمان‌هاي گواهي‌دهنده مي‌باشد تحت عنوانServies)  (Occupational Health and Safety Assessment يا OHSAS 18001 تدوين شد.

معرفی سيستم جامع مديريت کیفیت IMS :

 سيستم مديريت تلفيقي همان گونه كه از عنوانش بر مي‌آيد، مجموعه‌اي از نيازمندي‌هاي سه استاندارد مديريت كيفيت، زيست محيطي و ايمني و بهداشت حرفه‌اي مي‌باشد. احساس نياز به استقرار سه سيستم شكل دهنده آن بطور همزمان و شكلگيري آن را مي توان سرآغازي جهت تفكر در استقرار اين سيستم دانست. هدف و دامنه كاربرد اين استاندارد، چارچوب و راهنمايي را براي سيستم مديريت جامع ارايه مي نمايد كه در آن نيازمنديهاي مشترك سيستمهاي جدا از هم، جهت جلوگيري از تكرار مجدد آنها، در يكديگر ادغام شده اند. اين مجموعه ارتباط بين عناصر استانداردهاي  ISO9001:2008و ISO 14001:2004 وOHSAS 18001:2005 را مشخص مي‌كند.

  معرفی استاندارد   EN16001:2009 :

استاندارد سيستم مديريت انرژي در تاريخ اول جولاي سال 2009 ميلادي در جهت کاهش مصرف انرژي و مديريت انرژي فرايندهايسازمان منتشر گرديده است. اين استاندارد الزاماتي را براي يک سيستم مديريتانرژي مشخص مي نمايد که مي تواند يک سازمان را قادر به توسعه و پياده سازي خط مشي واهداف پيرامون نيازمندي ها و الزامات قانوني در مورد جنبه هاي انرژي نمايد. ايناستاندارد مي تواند در تمامي سازمانها با هر نوع فعاليت و هر اندازه و ابعاد پيادهسازيشود و سازمانها و شرکتها را با يک چارچوب يکسان در جهتاستقرار سيستم ها و فرآيندهاي مورد نياز آنها براي بهبود اثربخشي انرژي هدايت و کمکموثري درجهت صرفه جويي اقتصادي و کاهش گازهاي گلخانه اي باشد.

 معرفی استاندارد   ISO 17025:2005 :

بكارگيري روز افزون سيستم‌هاي مديريت منجر به اين امر شده است كه آزمايشگاههايي كه بخشي از يك سازمان بزرگتر مي‌باشند يا خدمات ديگري ارائه مي‌نمايند، نسبت به استقرار يك سيستم مديريت همسو با سيستم مديريت كيفيت ISO 9001و همين طور الزامات فني مورد نياز آزمايشگاهها اقدام نمايند که در این قالب استاندارد بين‌المللي ISO/IEC17025تدوین و منتشر گرديد. برخورداري آزمايشگاه‌ها از يك سيستم مديريت، هماهنگي و انسجام روش‌هاي آزمون مورد استفاده و در نهايت ارائه خدمات آزمون و كاليبراسيون براي مشتريان درون سازماني و برون سازماني، منجر به افزايش ارزش افزوده در سازمان خواهد گرديد.

 نحوه ارايه خدمات:

2-1-  مرحله شناخت فرآيندها و تعيين فاصله سازمان با الزامات سیستم های مدیریت کیفیت

2-2- مشاوره در تدوين مستندات و نيازمندي‌هاي سيستمي استاندارد

2-3- مشاوره در استقرار سيستم و آمادگي سازمان براي اخذ گواهينامه سيستم مديريت كيفيت

2-4- ارايه آموزش‌هاي تخصصي در زمينه استقرار مراحل فوق بر اساس الزامات هر استاندارد

دستاوردهای حاصله از اجرایسیستم های مدیریت کیفیت­­ :

امروزه در آغاز قرن بيست و يكم، با توجه به تحولات روزافزون علمي، فني و اقتصادي و پر رنگ شدن كنترل‌هاي بين‌المللي حاصل از قوانين و مقررات و اثرات آن بر كسب و كارها و به خصوص جهاني شدن اقتصاد، افزايش انتظارات مشتريان به دليل داشتن حق انتخاب را به همراه دارد. مديريت كيفيت به عنوان يكي از راهكارهاي مديريتي براي ماندگاري سازمان در شرايط كنوني لازمه حركت‌هاي رو به رشد بوده و بنيان و اساس پيشرفت هر سازمان و بنگاه اقتصادي را مدنظر دارد. با بكارگيري الزامات اين استاندارد و پياده سازي سيستم مديريت كيفيت، در مجموع بهره‌مندي از مزاياي زير قابل انتظار است:

4-1-  ايجاد روش‌هاي ارتقاي رضايتمندي مشتري

4-2 - كشف و ريشه‌‌يابي مهم‌ترين علل بروز مشكلات و در نتيجه كاهش دوباره كاري‌ها

4-3 - دستيابي به اهداف كوتاه و بلند مدت

4-4 - ارتقاي توانمندي‌هاي نيروي انساني

4-5 - حذف سليقه‌ها و سيستماتيك نمودن كارها

4-6 - افزايش اثربخشي فعاليت‌هاي توليدي يا ارايه خدمات

4-7 - حركت‌هاي رو به رشد در جهت ماموريت‌ها و چشم‌اندازهاي صنعت مربوطه

4-8 -  ايجاد قابليت انعطاف در بكارگيري استراتژي‌هاي مختلف در مواقع لزوم

مشاور ایزو , اخذ ایزو , شرکت ایزو , انواع ایزو , مشاوره ایزو , گواهینامه ایزو , استقرار ایزو , مراحل اخذ ایزو , ایزو 9001

 

اخبار

حامیان سیستم مدیریت صداقت

   صداقت

شورای عالی ایرانیان ریاست جمهوری

 مرکز جهانی شدن

مرکز ملی جهانی شدن ریاست جمهوری

صداقت

وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی

مدل صداقت

  شهرداری تهران

 جایزه صداقت

سازمان منطقه آزاد کیش 

جایزه صداقت

شرکت هواپیمایی کیش

 صداقت،جایزه صداقت

      بانک ملت

جایزه صداقت

خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

صداقت

    شهرداری کاشان

شهرداری اوشان ،فشم میگون

شهرداری اوشان ،فشم ،میگون

پارسینه

پایگاه خبری تحلیلی پارسینه


مجمع استاندارد و کیفیت اسلامی

مجمع متخصصین ایران

مجمع متخصصین ایران

انجمن cng کشور

انجمن صنفی cng کشور

صداقت

مجمع خبرنگاران و نویسندگان

مطبوعاتی دفاع مقدس     

نخستین روزنامه اقتصادی ایران

اطاق اصناف ایران

  اتاق اصناف ایران  

کانون فارغ التحصیلان سازمان مدیریت صنعتی

جامعه بازاریان و جامعه بازاریان کیش

جامعه بازاریان و جامعه بازرگانان کیش

گروه صنعتی البرز گاز

   گروه صنعتی البرز گاز

کیقیت

انجمن توسعه کیفیت صنایع ایران

خانه صنعت

خانه صنعت،معدن و تجارت جوانان ایران

ماهنامه ندای امید

  هفته نامه ندای امید

دنیای کیش

  مجله دنیای کیش

طراحی شده و توسعه یافته توسط شرکت ایده پردازان فرازگام