جایزه عالی سیستم مدیریت صداقت

جایزه عالی سیستم مدیریت صداقت

در نگرش سنتی، کیفیت محصولات در پرتو ویژگیها و صفات فیزیکی آن از قبیل «استحکام» و «قابل اعتماد بودن» ارزیابی می شود، ولی امروزه بسیاری از شرکتها مفهوم « کیفیت » را مورد بررسی مجدد قرار داده اند. این شرکتها متوجه شده اند که مطلوبترین و موفقترین محصول در جهان اگر « نیازها»، «خواسته ها » و «انتظارات مشتریان» را برآورد نکند « ایده آل » محسوب نمی شود. مفهوم جدید کیفیت مستلزم استراتژیهای جدید در « سازماندهی» ، « اجرا » و « کنترل » است. امروزه توجه به کیفیت دیگر منحصرأ بر عهده گروه کوچکی از افراد که عملکرد را تحت نظر می گیرند و محصولات معیوب را از خط مونتاژ جدا می کنند نیست، امروزه تمام کارکنان سازمان، عناصر مؤثر در کیفیت محسوب میشوند.

برای شناخت وضعيت عملکردی سازمان ها بايد از معيارهايی بهره گرفت که   ارتباط تنگاتنگی با مفاهيم سیستم مدیریت صداقت داشته باشند ، معيارهايی که توسط آنها ، ميزان تحقق مفاهیم بنيادين و ميزان موفقيت سازمان در دستيابی به نتايج را بتوان اندازه گيری کرد. ارزش ها و مفاهيم بنيادين صداقت، بدون توجه به نوع فعاليت و اندازه سازمان ها، برای کليه آنها قابل استفاده بوده و مدل سیستم مدیریت صداقت را پشتيبانی می کنند.

4 001جایزه سیستم مدیریت صداقت، میزان مسئولیت پذیری اجتماعی و اقتصادی را براي سازمان و افراد مشخص می نماید به این معنا که قصد دارد، از طريق کاربرد مؤثر سيستم مدیریت صداقت و توانایی پایش این سیستم مدیریتی بطور مستمر ، ميزان رضايت عمومی و حصول اطمينان از تطابق با نيازمندي هاي اجتماعی و قانوني، را حاصل نماید. طراحی و اجرای سیستم مدیریت صداقت فرایند ایجاد پیوند بین یک سمبل / شئ / حس / درک و یک محصول / کمپانی با هدف نشان دادن صداقت و استانداردهای اجتماعی می باشد.

مدل جایزه سیستم مدیریت صداقت چارچوبی روشمند برای ارزيابی عملکرد سازمان ها در دو حوزه فرآيند های صداقت و نتايج حاصل از صداقت است و بر اساس آموخته های مديريت کيفيت جامع ، توجه به ارزش ها و مفاهيم بنيادين ، لازمه موفقيت و ايجاد بهبود مستمر سازمان ها را فراهم میکند.این مدل شکلی از اصول اخلاقی کاربردی است که اصول و مباحث اخلاقی را در تجارت و اجتماع بررسی می کند در حالی که این اصول در تمامی رفتارهای اجتماعی و تجاری کاربرد دارند و به صداقت افراد جامعه و سازمانها مرتبط می باشند. این مدل جایزه در واقع استانداردهای اخلاقی یک سازمان یا فرد و جامعه را مورد بررسی قرار می دهد. و به بیان دیگر

مدل جایزه صداقت علم مطالعه استانداردهای اخلاقی است.

در جایزه مدل سیستم مدیریت صداقت شاخص ها و معیارها با مطالعه منابع اولیه دینی و دیدگاه بین المللی، و همچنین دیدگاه فقها و مفسرین و روش تحلیل روایی و به نحوی اجتهادی مورد مطالعه قرار گرفته است.

جایزه عالی سیستم مدیریت صداقت که به ‌طور غیر رسمی HONESTY می‌نامند؛ هر ساله یا در هر دوره کاری ضمن ارزیابی و بازرسی سازمانهای متقاضیی، به بهترین های صنعت و اصناف اهدا می‌شود.

iso،honesty، Certificate، sedaqat، Certification مدیریت ،گواهی ، ایزو ، صداقت ، گواهینامه صداقت ، ایزو

،جایزه ،صداقت ، تندیس صداقت ،  iso، استاندارد ، iso 900، honest، honesty certification

اخبار

طراحی شده و توسعه یافته توسط شرکت ایده پردازان فرازگام