شاخص ها و معیار های جایزه عالی سیستم مدیریت صداقت

Chart 001

بررسی وضعیت جامعه و سنجش میزان انطباق آن با جامعه و اقتصاد مطلوب نیازمند ارائه شاخصهای محاسباتی است. در این بخش شاخص ترکیبی صداقت به عنوان یکی از شاخصهای ارزیابی وضعیت صداقت ارائه میشود. شاخص وسیلة اندازهگیری و سنجش یک متغیّر خاص در یک زمان یا مکان معیّن است. به عبارت دیگر، شاخص، ارزش مشخص تغییر نسبی یک رقم در فاصلة زمانی دو تاریخ یا در نقاط مختلف را نشان میدهد. این شاخص متغیرهای زمینهساز، فرایندی و جبرانی صداقت را در عرصههای مختلف بینشی، ساختاری و رفتاری اندازه گیری میکند.

شاخصهای زمینهساز ؛ معیارهایی دارد که زمینه را برای صداقت فراهم میکند. مثل« معیار قانونمندی و نظم»، « معیار منابع انسانی»، « معیار مدیریت و رهبری» که با زیر معیارها یا نماگرهای خاص خود شناخته میشود.

شاخصهای فرایندی معیارهایی دارد که در فرایند عملیات مبادله تحقق مییابد. چون ممکن است به هر دلیل پنهانکاری در مبادله صورت پذیرد. مثل« معیار انصاف و عدالت»، « معیار وفای به عهد و امانتداری»، « معیار راستگویی» که با زیر معیارها یا نماگرهای خاص خود شناخته میشود.

شاخص‌ جبرانی معیارهایی دارد که جبران نارسایی اجتماعی را فراهم میکند. مثل« معیار نتایج و ایجاد ارزش»، «معیار اعتماد اجتماعی»، که با زیر معیارها یا نماگرهای خاص خود شناخته میشود.

4

معیارهای سیستم مدیریت صداقت :

در جایزه مدل سیستم مدیریت صداقت معیارها و زیر معیارها با مطالعه منابع اولیه دینی و دیدگاه بین المللی ، یعنی کتاب و سنت و همچنین دیدگاه فقها و مفسرین و روش تحلیل روایی و به نحوی اجتهادی مورد مطالعه قرار گرفته است.معیارهای سیستم مدیریت صداقت بر مبنای مجموعه‌ای از ارزشها و مفاهیم کلیدی ذیل تدوین شده‌اند که عبارتند از :

  • مدیریت و رهبری
  • راستگویی
  • وفای به عهد و امانتداری
  • انصاف و عدالت
  • اعتماد اجتماعی
  • قانون مندی و نظم
  • نتایج اجتماعی و تجاری
  • منابع انسانی

اخبار

حامیان سیستم مدیریت صداقت

   صداقت

شورای عالی ایرانیان ریاست جمهوری

 مرکز جهانی شدن

مرکز ملی جهانی شدن ریاست جمهوری

صداقت

وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی

مدل صداقت

  شهرداری تهران

 جایزه صداقت

سازمان منطقه آزاد کیش 

جایزه صداقت

شرکت هواپیمایی کیش

 صداقت،جایزه صداقت

      بانک ملت

جایزه صداقت

خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

صداقت

    شهرداری کاشان

شهرداری اوشان ،فشم میگون

شهرداری اوشان ،فشم ،میگون

پارسینه

پایگاه خبری تحلیلی پارسینه


مجمع استاندارد و کیفیت اسلامی

مجمع متخصصین ایران

مجمع متخصصین ایران

انجمن cng کشور

انجمن صنفی cng کشور

صداقت

مجمع خبرنگاران و نویسندگان

مطبوعاتی دفاع مقدس     

نخستین روزنامه اقتصادی ایران

اطاق اصناف ایران

  اتاق اصناف ایران  

کانون فارغ التحصیلان سازمان مدیریت صنعتی

جامعه بازاریان و جامعه بازاریان کیش

جامعه بازاریان و جامعه بازرگانان کیش

گروه صنعتی البرز گاز

   گروه صنعتی البرز گاز

کیقیت

انجمن توسعه کیفیت صنایع ایران

خانه صنعت

خانه صنعت،معدن و تجارت جوانان ایران

ماهنامه ندای امید

  هفته نامه ندای امید

دنیای کیش

  مجله دنیای کیش

طراحی شده و توسعه یافته توسط شرکت ایده پردازان فرازگام